Telefoonnummer – 050 211 01 81

50% korting op vervolgdagen                                     Beste service

Openingstijden – Ma t/m vrij van 09:00 tot 17:00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bear Cinema Rentals

Bear Cinema Rentals te vermelden als verhuurder.

Het bedrijf, stichting, instantie of persoon die spullen huurt te vermelden als huurder.

Artikel 1. Algemeen/definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en huurovereenkomst tussen verhuurder en de huurder.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip apparatuur het volgende verstaan: alle (elektrische) apparaten op het gebied van video-, audio- en belichtingstechniek, met inbegrip van geheugenkaarten en al het andere materiaal wat de verhuurder aanbiedt.
 3. Indien onduidelijkheid of vragen zijn omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de huurder verduidelijking te vragen aan de verhuurder.
 4. Als er zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden voorkomt, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Bij het huren van apparatuur dient de huurder kennis te nemen van deze algemene voorwaarden. Indien huurder niet de algemene voorwaarden naleeft, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn.

 

Artikel 2 Offertes

 1. Alle offertes van verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is vastgesteld. Een offerte vervalt indien de apparatuur waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Bij fouten in offertes behoudt de verhuurder het recht om dit te corrigeren. Mits de huurder hiervan op de hoogte wordt gesteld.
 3. Kortingen en aanbiedingen zijn per reservering geldig en geven de huurder geen recht bij het krijgen van kortingen bij toekomstige reservering of offertes.

 

Artikel 3 Reserveringen

 1. Gemaakte reservering via de website worden pas geldig als de verhuurder dit via de e-mail heeft bevestigd.
 2. De verhuurder houd te allen tijde het recht om reservering te annuleren. Als de apparatuur als is afgeven aan de huurder mag de verhuurder de apparatuur terug vorderen.
 3. Reservering die gemaakt worden buiten onze kantooruren worden pas de volgende werkdag bekeken en bevestigd.
 4. Alle reservering dienen gemaakt te worden door een bedrijf of instantie.

 

Artikel 4 Contractduur

1.Het huurcontract tussen verhuurder en de huurder wordt aangegaan voor een minimale huurperiode van één (1) dag.

 1. Levering wordt gedaan vanaf het adres van de verhuurder. De huurder is verplicht de apparatuur daar te retourneren na tekening van de huurovereenkomst.
 2. Bij schade die nog niet bekend was op het moment van afgifte van de apparatuur is de huurder aansprakelijk voor alle schade (en de kosten daarvan). Bij het ontdekken of ontstaan van schade dient de huurder de verhuurder daar zo snel mogelijk over in te lichten.
 3. Mocht de huurder door overmacht zich niet kunnen voldoen aan de algemene voorwaarden dan is de huurder verantwoordelijk voor de gemaakte kosten van de verhuurder.

 

Artikel 5 Betaling

 1. Betaling dienen voor het moment van afgifte plaats te vinden. Extra kosten die tijden de huurperiode voorkomen worden achteraf gefactureerd. Als er niet tijdig betaald wordt behoudt de verhuurder het recht om de spullen niet afgeven.
 2. Als er schriftelijk een andere betalingsovereenkomst is dan hierboven vermeld. Geld de gemaakte overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6 Annuleren

 1. Annuleren van de huur order kan tot 24 uur voor de ophaaldag en tijd kosteloos geannuleerd worden. Na 24 uur voor de ophaaldag en tijd wordt er 50% procent van de huur order gefactureerd en na 12 uur voor de huurperiode wordt er 100% procent van de huur order gefactureerd.
 2. Bij het verplaats van de huurperiode hanteren wij dezelfde regels als hierboven vermeld.

 

Artikel 7 Controle en afgifte van de gehuurde apparatuur

 1. De huurder is verantwoordelijk om te controleren of de verhuurder alle aangevraagde apparatuur in werkende staat levert.
 2. Indien de huurder geen inspectie uit voort zoals hierboven staat beschreven mogen defecte of ontbrekende apparatuur niet verhaald worden op de verhuurder.
 3. Indien er geen voorinspectie wordt uitgevoerd, wordt huurder geacht de Apparatuur in werkende staat te hebben ontvangen.
 4. De huurder kan de apparatuur na 15:00 afhalen op de werkdag voor de huurperiode. De huurder dient de gehuurde apparatuur voor 11:00 terugbrengen de eerstvolgende werkdag na de huurperiode. Tenzij anders schriftelijk is afgesproken

 

Artikel 8 Gebruik van de Apparatuur en schade

 1. De huurder wordt geacht voldoende kennis te hebben om professioneel te kunnen werken met de apparatuur.
 2. De huurder is verplicht de apparatuur uitsluitend te gebruiken in en ten behoeve van zijn eigen organisatie of bedrijf. Gebruik van de Apparatuur door derden is niet toegestaan. Het recht tot gebruik van de Apparatuur is niet overdraagbaar. Onderverhuur is niet toegestaan.
 3. Het is de huurder niet toegestaan de apparatuur of enig deel daarvan te gebruiken als onderpand of zekerheidsobject, op welke wijze dan ook.
 4. De huurder zal de apparatuur zorgvuldig gebruiken en onder zich houden. De huurder zal tijdig doeltreffende maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan de apparatuur.
 5. Bij schade aan de apparatuur is de huurder verplicht om de verhuurder in te lichten. De huurder is voor schade aan de apparatuur volledig aansprakelijk ook bij schade door derde. Als er schade achteraf wordt ontdekt zonder het melden door de huurder aan de verhuurder is de huurder verantwoordelijk voor de schade.
 6. In geval van diefstal of vernieling  aan de apparatuur is huurder verplicht aangifte te doen bij de politie in de plaats waar de diefstal of molest heeft plaatsgevonden. De huurder is verplicht de verhuurder een kopie van de aangifte te verstrekken bij het ophalen van de apparatuur.
 7. De huurder is zelf verantwoordelijk voor een gepaste aansprakelijkheids of productie verzekering.
 8. In alle gevallen van schade heeft huurder een eigen risico van EUR 1.500,-. Bij diefstal, verlies, nalatigheid, of schade veroorzaakt door ontbrekende kennis is de huurder altijd aansprakelijk voor de schade.
 9. Bij schadebedragen die lager zijn dan het eigen risico wordt het schadebedrag verhaalt op de huurder.
 10. Gemaakte kosten ten gevolge van schade, vernieling en of diefstal kunnen verhaald worden op de huurder. In alle gevallen zal er EUR 55,- administratiekosten gerekend worden.
 11. Wanneer de verhuurder constateert dat de huurder door gebrekkig gebruik of kennis schade of diefstal heeft veroorzaakt. Is het de verhuurder over te gaan op het autoriseren van de verzekering van de Gebruiker om de Wederpartij aansprakelijk te stellen.
 12. Het bedrijf, stichting, instantie of persoon op wiens naam de huur order staat is verantwoordelijk voor schade, diefstal of vernieling.

 

 

Artikel 9 Verandering van de staat van de Apparatuur

 1. Het is de huurder niet toegestaan om apparatuur te veranderen of te modificeren. Ook het uitvoeren van reparaties door de huurder is niet toegestaan zonder schriftelijke toezegging van de verhuurder.
 2. De huurder dient de aan de apparatuur aangebrachte veranderingen en toevoegingen uiterlijk voor of bij het einde van de huurovereenkomst ongedaan te maken of te verwijderen, tenzij tussen de huurder en verhuurder anders overeengekomen is.
 3. De huurder is volledig aansprakelijk voor gebreken in de apparatuur van de verhuurder die verband houden met de door huurder daaraan aangebrachte veranderingen en toevoegingen.

 

Artikel 10 Eindinspectie en teruggave

 1. De huurder zal de apparatuur bij teruggave in de oorspronkelijke staat aan verhuurder teruggeven. Kosten van vervoer in verband met de teruggave zijn voor rekening van huurder.
 2. Op verzoek van verhuurde zal huurder vóór of uiterlijk op de laatste werkdag van de duur van de huurovereenkomst zijn volle medewerking verlenen aan een gezamenlijke eindinspectie van de staat van de apparatuur.
 3. De verhuurder is gerechtigd om de gebreken die worden geconstateerd bij de eindinspectie op kosten van huurder op te lossen.

De huurder is ten volle aansprakelijk voor schade en gevolgkosten van de verhuurder wegens tijdelijke onbruikbaarheid dan wel onverhuurbaarheid van de apparatuur.

 1. In het geval dat de huurder niet aanwezig is bij de inspectie of er wordt schade geconstateerd aan de apparatuur door de verhuurder, blijft dit de verantwoordelijkheid

van de huurder en wordt deze schade op de huurder verhaald.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de apparatuur die verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, en voor schade als gevolg van gebreken in de apparatuur die na het aangaan van de overeenkomst zijn ontstaan.
 2. De huurder is in alle gevallen aansprakelijk voor alle schade aan de apparatuur, ontstaan – door welke omstandigheid dan ook – tijdens de duur van het huurcontract.
 3. In alle gevallen is huurder aansprakelijk bij geval van diefstal, verlies of verduistering van de apparatuur tijdens de duur van de overeenkomst.
 4. Indien verhuurder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze overeenkomst is geschreven.
 5. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van betrokken derden, noch voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie.
 6. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor schade bij de huurder dan wel derden, indien en voor zover deze schade verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 7. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.
 8. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van de verhuurder of haar ondergeschikten.
 10. De huurder is verplicht tot vergoeden van bij de verhuurder ontstane schade, indien en voor zover diverse schade verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
 11. Het is de huurder niet toegestaan apparatuur onder water te gebruiken. Wederpartij is hierbij volledig aansprakelijk voor iedere schade aan de apparatuur.
 12. De huurder is verantwoordelijk voor schade aan de apparatuur die is veroorzaakt door natuurelementen of water.

 

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij huurder een partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van huurder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zelf geprobeerd hebben om het geschil samen op te lossen.
 4. Bij het overeenkomen van het huurcontract is altijd de meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing.